Anketa o troškovima

Anketa o troškovima udruge

Trenutno stanje na računu raspoloživo za trošenje na aktivnosti iznosi 90,000 kn

Troškovi financiranja ANONIMNA ANKETA:

1. Postupanje po OPZ *

Smatram da je postupanje Porezne uprave na način kako je opisano u dopisu protivno temeljnim načelima prekršajnog postupka i iz više
razloga neustavno.
U pravnom mišljenju bih problematizirao ponajprije 
sljedeća pitanja:

- prenošenje tereta dokazivanja u prekršajnom postupku na okrivljenika, odnosno primjena čl. 88. OPZ-a koji vrijedi u postupku
utvrđivanju porezne obveze na prekršajni postupak. Takvo je postupanje protivno odredbama Prekršajnog zakona, Ustava i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava. U mišljenju se namjeravam pozvati na odgovarajuće presude domaćih sudova, a naročito na presude Europskog suda za ljudska prava iz čije prakse jasno proizlazi da u prekršajnom postupku moraju vrijediti ista temeljna prava okrivljenika koja
vrijede i u kaznenom postupku, a što uključuje i pravila o teretu dokazivanja. Iz prakse toga suda jasno proizlazi da se pravila dokazivanja koja vrijede u poreznom postupku ne mogu prihvatiti u prekršajnom postupku jer u potonjem vrijedi presumpcija nedužnosti, koja je ustavnog i konvencijskog ranga (čl. 28. Ustava i čl. 6. st. 2. Konvencije);
- izricanje kazne koja je protivna svrsi kažnjavanja propisanoj Prekršajnim zakonom (generalna i specijalna prevencija), a koja se samim time može smatrati i neustavnom s aspekta načela razmjernosti (čl. 16. st. 2. Ustava), naročito imajući u vidu mogućnost primjene odredbe o beznačajnom prekršaju, izricanja opomene, primjene načela svrhovitosti itd. u slučajevima minornih prekršaja;
-  neusvajanje dokaznih prijedloga obrane, i općenito uskratu prava obrane, s aspekta prava okrivljenika propisanih u čl. 29. Ustava i čl.
6. st. 3. Europske konvencije;
- ostala procesnopravna i materijalnopravna pitanja, npr. dosljednost primjene odredaba o prekršajnom postupku pred tijelom državne uprave
koje su propisane Prekršajnim zakonom, pitanja ispravne pravne kvalifikacije djela, pitanje odgovornosti za nečinjenje, problematiku
namjere i nehaja itd.

Cijena pravnog mišljenja i savjeta definirana je Tarifom ovisno o utrošenom vremenu, tako da mi je točan iznos teško predvidjeti s
potpunom preciznošću, no on bi se prema mojoj procjeni kretao u rangu od 15000 do 25000 kuna bruto, pri čemu izdajem i fakturu za izrađeno pravno mišljenje.

Lijep pozdrav,
 
Katedra za kazneno postupovno pravo - Zavod za kaznene znanosti
Pravni fakultet u Rijeci

2. YT promocija za Glas Poduzetnika *

Glas poduzetnika je Udruga koje smo suosnivač a koja je osnovana jer se ne možemo sami boriti za naša prava ni napredak države. Glas poduzetnika ima svoj Youtube kanal koji bih volio da mi poguramo sa našim sredstvima kako bi reach Glasa Poduzetnika bio čim veći, a time i naša mogućnost utjecanja na svijet oko nas.

Zamolio bih poguranac od 10.000 kn za promociju Udruge Glas poduzetnika.

Vedran

3. Prostor za pustit dušu, reć sve. Vrijeđati, ako je potrebno - nemoj se ustručavati.Ne zaboravi, anonimno je!